forex trading logo

Poradenství a pomoc

Home
Projekt - Podpora společného vzdělávání

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání
v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015)

 

V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky
ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit
potenciál každého jedince a zároveň nedocházelo ke snižování nároků žádné skupiny. Z tohoto důvodu
jsme se rozhodli stát se jednou z 336 škol zapojených do projektu Podpora společného vzdělávání
v pedagogické praxi, který realizuje Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je spolufinancován EU
ve výši 148 801 183,04 Kč.
Benefity pro naši školu - díky projektu bezplatně získáme:
 • koučink a mentoring v oblasti profesního rozvoje pro vybrané pedagogy a vedení školy,
 • služby odborných poradců (např. školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika pro
  školské poradenské zařízení, metodika DVPP apod.),
 • kurz pro vedení školy určený řediteli a jeho zástupci, který proběhne ve skupině 10 vybraných
  vedoucích pracovníků škol z kraje,
 • příplatek pro vybraného pedagoga, který je garantem zavádění této podpory na naší škole,
 • kurz základní přípravy zaměřený na praktické informace z oblasti inkluzivního vzdělávání,
 • vyhodnocování inkluzivních podmínek a procesů v naší škole,
 • podporu při nastavení služeb v rámci našeho školního poradenského pracoviště.

Zároveň se staneme součástí krajské sítě podpořených škol a školských zařízení, se kterými navážeme
užší spolupráci prostřednictvím výměny zkušeností a příkladů dobré praxe, například formou
odborných stáží.


Centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání
V každém kraji vznikla při krajských pracovištích NIDV Centra podpory školám v oblasti společného
vzdělávání, která poskytují konzultace a poradenství nejen školám a školským zařízením, ale i
zájemcům z širší veřejnosti. Kontakty na centra podpory naleznete na tomto odkazu:
www.nidv.cz/centra-kontakty

Informační semináře

V návaznosti na aktivity center podpory budou probíhat také informační semináře pro odbornou i laickou
veřejnost. Jejich cílem je sdílet zkušenosti se zaváděním inkluzivního vzdělávání na konkrétních
školách v kraji, rozšířit vhled do této problematiky i široké rodičovské veřejnosti a diskutovat o
konkrétních problémech a tématech.
Více informací o projektu získáte na webových stránkách NIDV zde.
Individuální projekt systémový Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi se zaměřuje na
zajištění podpory implementace Akčního plánu inkluzivního vzdělávání (APIV), a to především
prostřednictvím posílení osobnostních a profesních kompetencí pedagogických pracovníků potřebných
z realizaci společného vzdělávání v předškolním, základním, středním a zájmovém a neformálním
vzdělávání a dále realizací informační a osvětové kampaně zaměřené na školy, odbornou a širokou
veřejnost. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP
VVV), prioritní osa (PO) 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání.

www.nidv.cz

     https://www.zslibeznice.cz/sites/zslibeznice.cz/files/page/2017/11/Logolink_projekt_NIDV_umisteni%20pod%20text.jpg

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.