forex trading logo

Poradenství a pomoc

Home DUMy - EU peníze

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY

Naše škola, resp. učitelé, v rámci projektu "EU peníze školám", vytvoří digitální učební materiály. DUMy můžete prohlížet přímo na našich stránkách. Pro lepší přehlednost jsou rozdělené do kategorií.

 

 ČESKÝ JAZYK NĚMECKÝ JAZYK DĚJEPIS PŘÍRODOPIS 

J. Špryňarová  12
>>Sada ke stažení

01 Pohádková
křížovka (PL)

01 Pohádková
křížovka

02 Pohádkový
kvíz (PL)

02-Pohádkový
kvíz 

03 Rým PL

03 Rým

04 Větné členy

05 Větné členy 1
PL

05 Větné členy 1

06 Synonyma,
antonyma,
homonyma PL

06 Synonyma,
antonyma,
homonyma

07 Skloňování cizích
vlastních jmen PL

07 Skloňování cizích
vlastních jmen

08 Charakteristika PL

08 Charakteristika

09 Souvětí PL

09 Souvětí řeš.

09 Souvětí

10 Vedlejší věty PL

10 Vedlejší věty řeš

10 Vedlejší věty

11 Význam
a skloňování PL

11 Význam
a skloňování řeš

11 Význam
a skloňování

12 Číslovky

13 Rozvíjející
větné členy

14 Větné členy PL

14 Větné členy

15 Slovesa

16 Synonyma

17 Charakteristika
literární postavyPL

18 Pravopis
podstatných
a přídavných jmen

19 Vedlejší věty

20 Jazykový rozbor

 

I. Becková 2012
>>Sada ke stažení

01 Měkké,tvrdé,
obojetné souhlásky

02 Opakování vyjm.
slov a slov příbuzných

03 Procvičování vyjm.
a příbuzných slov

04 Nauka o slově T

05 Nauka o slově O

06 Procvičování
předpon a předložek

07 Procvičování
slovních druhů

08 Pohádky a knihy
pro děti

09 Podstatná jména
rodu středního

10 Podstatná jména
rodu ženského

11 Procvičování pod-
statných  jmen  rodu
středního  a ženského

12 Podstatná jména
rodu mužského

13 Opakování pod-
statných jmen

14 Poezie a próza

15 Opakování
mluvnické kategorie

16 Slovesa-opak.

17 Spisovatelé a ilustr.

18 Pravopis-procvič.

19 Tvarosloví-opak.

20 Slovesa - opak.

 

P. Sedláková 2012
>>Sada ke stažení

01 Slovesa prezentace

02 Běžící diktát

03 Podstatná jména

04 Podstatná jména

05 Podstatná jména
(PL)

06 Podstatná jména

07 Přídavná jména

08 Přídavná jména

09 Přídavná jména

10 Přídavná jména

11 Vyprávění podle
série obrázků

12 Přídavná jména
(PL)

13 Přídavná jména
(PL)

14 Přídavná jména

15 Přídavná jména
(PL)

16 Přídavná jména

17 Přídavná jména
(PL)

18 Přídavná jména
(PL)

19 Přídavná jména
(PL)

20 Přídavná jména
(PL)

Miroslava Bledá 13
>>Sada ke stažení

01 Křížovka po
- 3. tř.

02 VSB prezentace
- 3. tř.

03 Křížovka po L
- 3. tř.

04 VSL prezentace
- 3. tř.

05 Křížovka po M
- od 3. tř.

06 VSM prezentace
- 3. tř.

07 Křížovka po P
- od 3. tř.

08 VSP prezentace
- 3. tř.

09 Křížovka po S
- od 3. tř.

10 VSS prezentace
- 3. tř.

11 Křížovka po V
- od 3. tř.

12 VSV prezentace
- 3. tř.

13 Křížovka po Z
- od 3. tř.

14 VSZ prezentace
- 3. tř.

15 Dětští spisovatelé
a ilustrátoři

16 Kontrolní práce z ČJ
- doplňování i - y I.

17 Kontrolní práce z ČJ
- opakování - 5. tř.

18 Test   ČJ 
význam slov -  4.tř.

19 Kontrolní práce ČJ
kateg. slov. dr. -5.tř.

20 Kontrolní práce z Čj
doplňování i - y II.

 

J. Špryňarová  13
>>Sada ke stažení

01 obohacování
slovní zásoby

03 literární křížovka

04 vyjmenovaná slova

05 vyjmenovaná slova

06 vyjmenovaná slova

07 ohebné slovní druhy

08 vzory podstatných
jmen

09 slovní druhy

10 procvičování
přídavných jmen

11 přídavná jména

12 rčení

13 zájmena
(notebook)

14 tvary zájmen
(notebook)

15 číslovky
(notebook)

16 AZ kvíz
- vedlejší věty
(notebook)

17 větné členy
(notebook)

18 popis postavy

19 AZ kvíz
- literární žánry
(notebook)

20 slovesa
(notebook)

 

I. Becková 2013
>>Sada ke stažení

01 Skadba opakování
učiva

02 Opakování učiva
4.ročníku

03 Opakování  učiva
3.ročníku

04 Abeceda-opak.

05 Základní formy
spol. styku

06 Druhy vět
-opakování

07 Slovní význam
-opakování

08 Procvičování
vyj. a příbuz. slov

09 Opakování
protikladných slov

10 Opakování slov
spis. a nespis

11 Opakování hlásek

12 Procvičování u,ú,ů

13 Opakování
souhlásek a samohlásek

14 Opakování vzorů
podst. jmen

15 Určování vzorů
podst. jmen

16 Opakování
párových souhlásek

17 Opakování
tvrdých a měkkých sou.

18 Opakování učiva
2.ročníku

19 Opakování podst.
jmen - mluv. kateg.

20 Slovesa-procvič.

 

P. Šandová 2012
>>Sada ke stažení

01 My a naši sous. PL

02 Tradice a zvyky PL

03 Tradice a zvyky PL

04 Rakousko

05 Švýcarsko

06 číslovky do 100

07 RODINA

08 Unsere Schule

09 Pozdravy

10 Představování

11 Barvy

12 Rodina PL

13 My a naši
sousedé PL

14 Čísl. 1-100 PL

15 Škola PL

16 Přivlastňovací
zájmenam PL

17 Pořádek slov
ve větě PL

18 Počasí

19 Počasí PL

20 Tradice a zvyky
-Velikonoce


D. Mayhoub 2012
>>Sada ke stažení

01 Pojmy - tajenka
mezi 1848 a 1. SV

02 Pojmy - tajenka
rok 1848

03 Pojmy - tajenka
středověk

04 Pojmy - tajenka
středověk2

05 Pojmy - tajenka
starověk

06 Řečtí bohové T

07 Velká franc.
revoluce, sciotest

08 Francie, Rusko
sciotest

09 Anglie, Velká
Británie... SCT

10 Východní,
střední, jižní
Evropa - SCT

11 Svatá říše
římská SCT

12 Čechy
sciotest

13 Arabové,
Vikingové SCT

14 Pravěk
sciotest

15 Mezopotámie,
Persie, Palestina T

16 Egypt T

17 Řecko T

18 Metternichovský
absolutismus T

19 Svatá říše
římská T

20 Poslední
Přemyslovci... T

 

D. Mayhoub 2013
Sada ke stažení

01 VB, Francie,
Rusko T

02 Čechy
ve středověku T

03 Řím T

04 pojmy Svět
mezi válkami

05 pojmy SSSR,
komunismus

06 pojmy
Slované

07 pojmy
Přední východ

08 Totalitní
režimy T

09 Československo
T

10  2. světová
válka T

11 Čechy T

12 pojmy Mezi
30iletou válkou
a francouzskou rev.

13 České země
1526 - 1612 T

14 2. světová
válka SCT

15 Československo
1939 - 1945 T

16  2. světová válka

17  Židé za 2. SV

18 Turci a Arabové

19 Společnost
ve středověku

20 Společnost
ve středověku II

 

 

 


M. Karenovičová 12
>>Sada ke stažení

01 Ryby

02 PTAČÍ NEJ

03 Test- vlast.
minerálů

04 Test horniny

05 Hlavonožci

06 PL-Geol. děje

07 Geol. děje

07 Geol. děje T

08 Roztoči tajenka

09 Savci poznáv.

10 Měkkýši - test

11 Orgánové soust.

12 Savci test

13 Oční vady

14 Oční klamy

15 Strašilky

16 Strašilky T

17 Ploštice

18 Ploštice PL

19 Fosilní paliva

20 Žlázy s vnitřní
sekrecí PL


 ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 INFORMATIKA FYZIKA ZEMĚPIS
 

P. Sedláková 2012
>>Sada ke stažení

01 Jehličnany

02 Dvoudělož. rostl.

03 Houby

04 Kapraďorosty

05 Kapraďorosty PL

06 Hmyz

07 Paryby

08 Ryby

09 Obojživelníci

10 Plazi

11 Ptáci

12 Savci

13 Kosterní soust. I

14 Kosterní soust. II

15 Svalová soust.

16 Oběhová soust.

17 Dýchací soust.

18 Trávicí soust.

19 Kožní soust.

20 Rozmn. soust.

 

 

 


D. Holubec 201
>>Sada ke stažení

Jednotky

  CMD

 3d-grafika-úvod

 Office

 Ovládání PC

 Fotografovani

 Klavesove_zkratky

 Excel podminene form

 Prikazovy radek

 Excel form bunky

 Internet_sluzby

 Internet_zaklad

 OS Linux

 KOMPOZICE

 DIGITALIZACE

 ÚPRAVY-GRAFIKY

 WORD-OBRÁZEK

 INTERNET-ZKRATKY

 PORTY_PC

 OLE objekty

D. Holubec 2013
>>Sada ke stažení

 Digitalizace zvuku

 Word odstavce

 Linux Live

 Streaming

 P2P site

 Word tabulka

 Nastaveni tiskarny

 Media

 EXEL_GRAF

 SKLADAME_PC

 ANTIVIR

 KOMPRIMACE

 FLASH

 ÚPRAVA_VIDEA

 ZABEZPEČENÉ_SÍTĚ

 COPYRIGH

 PC_MYŠI

 TVORBA_WEBU_SOFT

 ICT_V_NOUZI

 WORD-TABULKA

 PRINCIP_INTERNETU

 

P. Šandová 2012
>>Sada ke stažení

01 Informace

02 Informace,
informační zdroje

03 Seznámení
s počítačem

04 Počítačová kláves.

05 Počítačová myš

06 Vyhledávání inform.

07 Seznámení s text.
editorem a proces.

08 Části počítače
a přídavná zařízení

09 Hardware, software

10 Operační systémy,
formáty souborů

11 Kyberšikana

12 Složky, soubory,
programy

13 Internet

14 WWW- web

15 Chat a telefonování

16 email

17 Obsah e-mailové
zprávy

18 webová stránka

19 Opakování učiva
 2.tř. (PL)

20 Opakování učiva
 4.tř (PL)

 

 

M. Karenovičová 13
>>Sada ke stažení

01 Česká republika

02 Tajenka Amerika

03 Amerika

04 Tajenka vesmír

05 POZNÁVÁME
NOČNÍ OBLOHU

06 Pohoří ČR

07 Tajenka hory
a pohoří ČR

08 Kanada

09 Vodstvo ČR

10 Tajenka náboženství

11 Test doprava

12 Test zemedelstvi

13 DOPRAVA

14 ledovce zeměpis

15 ledovce -práce
s internetem

16 Zeměpisné názvy

17 Praha a její
pamětihodnosti

18 Zeměpisná abeceda

19 Člověk jako
geomorfologický činitel

20 Zajímavosti Asie

21 Památky prahy
obrázková tajenka

22 Památky Prahy
tajenka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In parte cio e dovuto agli ormoni comprare propecia italiana. Quali altri farmaci possono essere utili nei deficit di erezione: dove e come acquistare il viagra. propecia generico on line, comprare generico online - Trieste. Ansia e distrazione da pensieri di performance, propecia generico on line.

 


Založeno na Joomla!. Designed by: free joomla themes  Valid XHTML and CSS.